Groenenorm.nl

Begrippen

Begrippen

Geglobaliseerd examenprogramma ‘Landbouw en landbouwbreed’
In opdracht van het ministerie van LNV zijn door CEVO en CITO in 2008 - 2010 de geglobaliseerde examenprogramma's ontwikkeld. Dit zijn de programma’s ‘Landbouwbreed’ en afdelingsprogramma ‘Landbouw en natuurlijke omgeving’. De examenprogramma’s werden globaler geformuleerd en de professionele vaardigheden werden vervangen door competenties, zoals die in MBO werden gebruikt. De examenstandaarden en PvB’s van ‘Groen Proeven’, gaan uit van versie 2 van de geglobaliseerde examenprogramma’s.

Examenstandaard
Voor elk contextveld heeft ‘Groen Proeven’ een examenstandaard ontwikkeld. In de examenstandaarden zijn de examenprogramma’s ‘Landbouw en landbouwbreed’ – net als in het mbo - vertaald naar:

  • Kerntaken,
  • Werkprocessen
  • Competenties

Contextveld
De praktische context, waarbinnen de leerling zijn specifieke vakkennis en vakvaardigheden én zijn competenties ontwikkelt.

Kerntaken
Kerntaken zijn de voor het contextveld meest kenmerkende activiteiten. Een examenstandaard bestaat uit een beperkt aantal kerntaken (max. 4).

Werkprocessen
Werkprocessen zijn onderdelen van de kerntaak. “Welke processen moet de leerling beheersen om de taak te kunnen uitvoeren? M.a.w. wat moet de leerling kunnen?” De formulering van een werkproces bevat dan ook altijd een werkwoord (bv. ‘De leerling legt/maakt/verzorgt/etc……’). Elke kerntaak wordt uitgewerkt in een beperkt aantal werkprocessen.

Uitwerking werkprocessen in competenties en exameneenheden
De voor het werkproces benodigde competenties en eindtermen (uit het examenprogramma) geformuleerd in meetbaar leerling-gedrag; “Wat moet de leerling kennen en kunnen?”.

Voorwaardelijke kennis
De kennis (op eindtermen niveau uit het examenprogramma) waar een leerling over moet beschikken om dit werkproces naar verwachting succesvol uit te kunnen voeren.

Competentiematrix 
In de competentiematrix staat schematisch aangegeven, welke competenties en werkprocessen  uit de examenstandaard ‘Groen Proeven’ expliciet beoordeeld worden binnen deze PvB. Daarnaast geeft het de verhouding aan tussen de werkprocessen en de benodigde competenties.

De Proeve van Bekwaamheid (PvB)
Een PvB is een competentiegericht schoolexamen, waarbij kennis, vaardigheden en houding integraal worden beoordeeld.

Een Proeve van Bekwaamheid bestaat uit twee delen:

  • Het praktijkdeel: Dit bestaat uit het uitvoeren van de praktijksituatie.
  • Het reflectiegesprek: Met behulp van vragen wordt inzicht verkregen in hoeverre de leerling een reëel beeld heeft van zijn eigen handelen en denken tijdens de uitvoering.

Examenverantwoording
In elke PvB wordt schematisch inzichtelijk gemaakt hoe de te beoordelen werkprocessen en competenties in deze PvB zich verhouden tot de exameneenheden van de examenprogramma’s landbouw en natuurlijke omgeving (LNK) en landbouwbreed (LBK). 

Filmpjes

Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes! Bekijk de Groen Proeven filmpjes!
Groen Proeven
arrangementen
Maak je eigen PvB
Groen Proeven & OGW